Prawo pracy to dziedzina prawa zajmująca się wzajemnymi stosunkami pracowników i pracodawców względem siebie oraz innych uczestników biorących udział w procesie pracy. Odnosi się do wszelkich zasad dotyczących zatrudniania, zwalniania i konfliktowych sytuacji.

Regulacje prawa pracy

Regulacje w sprawie prawa pracy znajdują się w różnych kodeksach, regulacjach, ustawach i aktach prawnych.

Kodeks pracy

Określa 10 podstawowych obowiązujących zasad prawa pracy:

 • Po pierwsze zapewnia możliwość zatrudnienia dla każdej osoby.
 • Każdy człowiek może w dowolny sposób rozpoczynać wzajemną współpracę na poziomie pracownik – pracodawca.
 • W każdym momencie można zaprzestać współpracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
 • Dobra osobiste pracownika są szanowane przez pracodawcę.
 • Wszyscy pracownicy traktowani są tak samo. Żaden z nich nie jest gorszy/lepszy od drugiego.
 • Zabrania się dyskryminacji z wszelakich powodów takich jak płeć, rasa, wyznanie, narodowość.
 • Pracownik powinien dostawać wynagrodzenie pozwalające mu na godziwe życie.
 • Rząd państwa na podstawie automatyzmu prawnego musi chronić uprawnienia pracowników.
 • Organizacje zawodowe mają prawo tworzyć i przystępować do nich zarówno pracownicy jak i pracodawcy.
 • Jeżeli jakieś sprawy bezpośrednio dotyczą pracowników mają oni prawo uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Kodeks cywilny

Jeśli w Kodeksie pracy znajdują się jakieś nieuregulowane kwestie (luki prawne) w sprawie stosunku pracy, stosuje się wtedy przepisy Kodeksu cywilnego. Jednakże z uwzględnia się, że nie mogą one w jakikolwiek sposób być sprzeczne z prawami istniejącymi już w Kodeksie pracy.

W Kodeksie cywilnym znajdują się trzy rodzaje zasad:

 • na temat ponoszonego ryzyka pracodawcy,
 • chronienia interesu pracownika,
 • usprawnienia działań pracownika.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Niektóre prawa pracy znajdują się również w Konstytucji RP. W głównej mierze odnoszą się do ochrony pracownika (pod wszelkim znaczeniem tego słowa), zasadami równości i komunikacji oraz prawem do koalicji.


Życie Adwokata

Jak wygląda codzienny dzień w pracy adwokata? Z jakimi sprawami przychodzą ludzie i w jaki sposób się je rozwiązuje? Blog ten poświęcam opisywaniu różnych przypadków i kazusów prawnych.