Umowa z definicji jest porozumieniem zawartym przez przynajmniej dwie strony, w której określone są prawa oraz obowiązki wszystkich wymienionych podmiotów. Porozumienie zazwyczaj zawierane jest w formie pisemnej i potwierdzone odręcznymi podpisami złożonymi przez podmioty znajdujące się na umowie. Podpisy te traktowane są jako akceptacja warunków zawartych w umowie i stanowią zgodne oświadczenie woli wszystkich stron. Umowy mogą być zawierane zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, pomiędzy osobami fizycznymi, a przedsiębiorcami, jak i pomiędzy samymi przedsiębiorcami. Chociaż zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje zasada swobody zawierania umów, to porozumienia zawierane pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą muszą posiadać określone prawem elementy. Część nich narzuca prawo gospodarcze regulujące stosunki panujące pomiędzy samymi firmami, oraz pomiędzy firmami, a osobami fizycznymi.

Jednym z najczęściej stosowanych elementów każdej umowy jest paragraf zawierający kary umowne. Wprowadzenie kar umownych jest najprostszym rozwiązaniem służącym zabezpieczeniu interesów poszczególnych stron umowy. Chociaż stosowanie tego rodzaju zapisów nie jest obowiązkowe i nie musi być stosowane, to obecnie rzadko spotkać można porozumienia nie zawierające takiego punktu. Zazwyczaj kary umowne naliczane są w przypadku przekroczenia terminu wykonania prac oraz w przypadku nieprawidłowego wykonania zlecenia. Mają one zmobilizować i zachęcić jednostki wykonujące dane prace do rzetelności i terminowości. Decydując się na wprowadzenie kar umownych do porozumienia należy pamiętać, że aby były one skuteczne i możliwe do wyegzekwowania, muszą być zawierane zgodnie z przepisami prawa. Szczegółowe regulacje dotyczące sposobu stosowania kar umownych zawarte zostały w Kodeksie Cywilnym. Z tego powodu w trakcie sporządzania umowy warto poprosić o konsultacje prawnika, który sprawdzi, czy dokonane zapisy są zgodne z obowiązującym prawem. Zobacz np.: “dobry adwokat Września”.

Jeśli chodzi o nieprawidłowości związane ze stosowaniem kar umownych to zazwyczaj dotyczą one ustalonej wysokości kar. Aby uniknąć niepotrzebnych problemów powinno się unikać wpisywanie konkretnych kwot w taryfikator kar. Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie zapisów procentowych. Należy przy tym pamiętać, że ustalenie wysokości kary na zbyt niskim poziomie sprawia, że nie pełni one swojej funkcji zabezpieczającej. Nałożenie zbyt wysokiej kary może natomiast spowodować, że podmiot nie będzie chciał jej zapłacić i będzie domagał się jej zmniejszenia.

Decydując się na wprowadzenie do umowy zapisów o karach należy także pamiętać, że naliczenie kary, a jej wyegzekwowanie to dwie różne sprawy. Najprostszym sposobem na to by zmusić podmiot wykonujący zlecenie do zapłacenia naliczonej opłaty jest pomniejszenie jego wynagrodzenia o wyliczoną kwotę. Jeżeli podmiot ten nie będzie się zgadzał z taką decyzją, będzie musiał skierować sprawę do sądu przeciwko zleceniodawcy. Jeśli tak się stanie, zleceniodawca będzie musiał wskazać, dlaczego dokonał potrącenia wynagrodzenia. Co istotne, egzekwowanie kar umownych jest możliwe nawet wtedy, gdy nie wystąpiła żadna szkoda. Mówiąc inaczej, zleceniodawca nie musi udowadniać, że w wyniku przekroczenia terminu prac poniósł jakiekolwiek straty. Samo przekroczenie ustalonego terminu jest wystarczające do tego, aby naliczyć karę umowną.

Artykuł napisany we współpracy z Jesiołowski – Adwokat Prawo Gospodarcze Poznań.


Życie Adwokata

Jak wygląda codzienny dzień w pracy adwokata? Z jakimi sprawami przychodzą ludzie i w jaki sposób się je rozwiązuje? Blog ten poświęcam opisywaniu różnych przypadków i kazusów prawnych.